Les points d'acupuncture v2.0 2022

Shmuel Haggaï

France +33.1.77.50.32.55

Israel +972 54 64 85 357


Voir les spécialité de Shmuel Haggai

Credit Image > Logiciel Naturosoft - Patrick Morel

Credit Vidéo > Jean Blancher et Shmuel Haggaï

1 > Coeur

En images les points du Coeur

 • 1C - 2C - 3C - 4C - 5C - 6C - 7C - 8C - 9C

 • En videos les points du Coeur

 • 3C - 4C - 5C - 6C - 7C - 8C - 9C

 • 2 > DM (Dou Mai ou VG)

  En images DM (Dou Mai ou VG)

 • 1DM - 2DM - 3DM - 4DM - 5DM - 6DM - 7DM - 8DM - 9DM - 10DM - 11DM - 12DM - 13DM - 14DM - 15DM - 16DM - 17DM - 18DM - 19DM - 20DM - 21DM - 22DM - 23DM - 24DM - 25DM - 26DM - 27DM - 28DM

 • 3 > RM (Rein Mai ou VC)

  En images RM (Rein Mai ou VC)

 • 1RM - 2RM - 3RM - 4RM - 5RM - 6RM - 7RM - 8RM - 9RM - 10RM - 11RM - 12RM - 13RM - 14RM - 15RM - 16RM - 17RM - 18RM - 19RM - 20RM - 21RM - 22RM - 23RM - 24RM -
 • 4 > Estomac

  En images Estomac

 • 1E - 2E - 3E - 4E - 5E - 6E - 7E - 8E - 9E - 10E - 11E - 12E - 13E - 14E - 15E - 16E - 17E - 18E - 19E - 20E - 21E - 22E - 23E - 24E - 25E - 26E - 27E - 28E - 29E - 30E - 31E - 32E - 33E - 34E - 35E - 36E - 37E - 38E - 39E - 40E - 41E - 42E - 43E - 44E - 45E

 • 5 > Foie

  En images Foie

 • 1F - 2F - 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8F - 9F - 10F - 11F - 12F - 13F - 14F

 • En videos les points du Foie

 • 1F - 2F - 3F - 4F - 6F - 8F

 • 6 > Gros intestin

  En Image le Gros intestin

 • 1GI - 2GI - 3GI - 4GI - 5GI - 6GI - 7GI - 8GI - 9GI - 10GI - 11GI - 12GI - 13GI - 14GI - 15GI - 16GI - 17GI - 18GI - 19GI - 20GI

 • En videos le Gros intestin

 • 1GI - 2GI - 3GI - 4GI - 5GI - 6GI - 7GI

 • 7 > Intestin Grele

  En Image le Intestin Grele

 • 1IG - 2IG - 3IG - 4IG - 5IG - 6IG - 7IG - 8IG - 9IG - 10IG - 11IG - 12IG - 13IG - 14IG - 15IG

 • En videos les points de l'Intestin-Grele

 • 2IG - 3IG - 4IG - 5IG - 6IG - 7IG - 8IG

 • 8 > Maitre Coeur

  En images les points du Maitre Coeur

 • 1MC - 2MC - 3MC - 4MCC - 5MC - 6MC - 7MC 9MC - 9MC

 • En videos les points du Maitre du Coeur

 • 3MC - 4MC - 5MC - 6MC - 7MC

 • 9 > Poumon

  En images les points du Poumon

 • 3P - 5P - 7P - 8P - 10P - 11P

 • En videos les points du Poumon

 • 3P - 5P - 7P - 8P - 10P - 11P

 • 10 > Rate - RT ou Rt -

  En images les points de la Rate

 • 1RT - 2RT - 3RT - 4RT - RT - 6RT - 7RT - 9RT - 10RT

 • En videos les points du Rate

 • 1Rt - 2Rt - 3Rt - 4Rt - 5Rt - 6Rt - 7Rt - 8Rt

 • 11 > REIN -R- ou RN-

  En images les points du Rein

 • 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 13R - 14R - 15R - 16R - 17R - 18R - 19R

 • En videos les points du Rein

 • 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 10R - 2 3 4 6R - 2R & 4Rt

 • 12 > Triple Rechaufeur

  En images les points du TR - Triple réchauffeur

 • 1TR - 2TR - 3TR - 4TR - 5TR - 6TR - 7TR - 8TR - 9TR - 10TR - 11TR - 12TR - 13TR - 1TR - 15TR - 16TR - 17TR - 18TR - 19TR 20TR - 21TR - 22TR - 23TR

 • En videos les points du Triple-Rechaufeur

 • 1TR - 2TR - 3TR - 4TR - 5TR - 6TR - 7TR - 8TR - 10TR

 • 13 > Vesicule Biliaire

  En images les points de la Vesicule Biliaire

 • 1VB - 2VB - 3VB - 4VB - 5VB - 6VB - 7VB - 8VB - 9VB - 10VB - 11VB - 12VB - 13VB - 14VB - 15VB - 16VB - 17VB - 18VB - 19VB 20VB - 21VB - 22VB - 23VB - 24VB - 25VB - 26VB - 27VB - 28VB - 29VB - 30VB - 31VB - 32VB - 33VB - 34VB - 35VB - 36VB - 37VB - 38VB - 39VB - 40VB - 41VB - 42VB 43VB - 44VB

 • 14 > Vessie

  En images les points de la Vessie

 • 1V - 2V - 3V - 4V - 5V - 6V - 7V - 8V - 9V - 10V - 11V - 12V - 13V - 14V - 15V - 16V - 17V - 18V - 19V - 20V - 21V - 22V - 23V - 24V - 25V - 26V - 27V - 28V - 29V - 30V - 31V - 32V - 33V - 34V - 35V - 36V - 37V - 38V - 39V - 40V - 41V - 42V - 43V - 44V - 45V - 46V - 47V - 48V - 49V - 50V - 51V - 52V - 53V - 54V - 55V - 56V - 57V - 58V - 59V - 60V - 61V - 62V - 63V - 64V - 65V - 66V - 67V -

 • 15 > -HM- Hors Méridien

  En images les points Hors Méridien

 • HM1 - HM2 - HM3 - HM4 - HM5 - HM6 - HM7 - HM8 - HM9 - HM10 - HM11 - HM12 - HM13 - HM14 - HM15 - HM16 - HM17 - HM18 - HM19 - HM20 - HM21 - HM22 - HM23 - HM24 - HM25 - HM26 - HM27 - HM28 - HM29 - HM30 - HM31 - HM32 - HM33 - HM34 - HM35 - HM36 -
 • 16 > Points Exaordinaire

  En images Des points Points Exaordinaire

 • 01-03 PE YIN. TANG - 02 PE TAI YANG - 03-02 PE YU YAO - 04 PE QIU HOU - 06-01 PE SI SHEN CON - 06 PE JIACHENNGJIANG - 07 PE ERJIAN - 08-10 PE YI MING - 09 PE ANMIAN - 1-13 PE JIN JIN YU Y - 5 PE BITONG - 10-13 PE - JIN JIN Y - 11-44 PE ZENG YIN - 11 PE QIANZHENG - 12 PE SHANGLIANQUAN - 14-46 PE WEI SHANG - 14 PE BAILAO - 15 PE WEIWANXIASHU - 16 PE PIGEN - - - - - - -
 • Shmuel Haggaï 01 07 2022